Polyfunkčný obytný dom

Popis

Urbanistické architektonické a stavebno-technické riešenie stavby - Vybudovanie novej viacúčelovej budovy poskytne možnosti skvalitnenia a doplnenia služieb na sídlisku juh. Vytvoria sa nové bytové priestory s naväzujúcimi službami. Vytvoria sa nové parkovacie miesta ako pre verejnosť tak i pre budúcich rezidentov novej budovy.
Vytvorí sa nový park a obnoví sa verejný priestor priľahlého “vnútrobloku“ a to osadením lavičiek, rozšírením existujúceho detského ihriska, rekonštrukciou plochy pre loptové hry, vybudovaním chodníkov a výsadbou vysokej zelene. Vymedzí sa priestor pre crossfitové ihrisko a priestor pre venčenie psov. Dopravné napojenie objektu je riešené z hlavnej komunikácie / ul. P.Blahu/ už v súčastnosti existujúcimi vjazdmi a taktiež z ulice Michalská bašta cez existujúce parkovisko medzi prevádzkami Starbec a Ajax. Statická doprava je riešená vybudovaním parkoviska prístupného z ul. P.Blahu /verejné parkovisko/ a vybudovaním parkoviska za prevádzkou reštaurácie Ajax /budúci rezidenti/ Napojenie objektu pre peších bude novovybudovanými spevnenými plochami a chodníkmi v novom parku. Hlavný vstup bude z ulice P.Blahu. Zásobovanie bude zabezpečené prejazdnými spevnenými plochami okolo budovy. Viacúčelová budova je orientovaná tak aby vyplnila v súčastnosti prázdny priestor pozdĺž ulice P.Blahu a zároveň umožnuje vybudovanie nového parkoviska pred budovou. Návrh sa v maximálnej miere sa snaží zachovať čo najviac zelene a vytvoriť nový priestor pre oddych v podobe vnútroblokového parku. Čo sa týka podlažnosti, je zvolená forma kde prvé dve komerčné podlažia vytvárajú podestu pre blok s bytovými jednotkami ktorý má podstatne menšiu pôdorysnú plochu a ťahá sa do výšky šiesteho nadzemného podlažia. Celkovo ide o solitérny objekt ktorý vytvára vizuálny prechod medzi dvoma už existujúcimi typmi zástavby: 7. podlažnej bytovky a 3. podlažného polyfunkčného domu. Komerčné priestory budú prístupné z parkoviska a budú mať vlastný vstup aj pre zásobovanie.Bytové priestory majú samostatný vstup a komunikačné priestory /schodisko, výťah /V tejto fáze architektonickej štúdie sa uvažuje o výstavbe zo železobetónu v kombinácii s murivom a zeteplovacím systémom. V tomto stupni PD predpokladáme bezproblémové napojenie objektu na inžinierske siete. /treba overiť v ďalšom stupni/.

 

Základné údaje

 

Zastavaná plocha : 1 200 m2

 

Miesto stavby : Nové Zámky

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR

 

 

Predpokladané náklady: 1 800 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk