Súťaž - Nová mestská plaváreň v Ružomberku

Popis

Urbanistické riešenie

Územiu určenému pre výstavbu novej plavárne dominuje zimný štadión s charakteristickou architektúrou, lemovaný zástavbou rodinných domov. Začlenenie novej plavárne do tejto situácie je riešené ako pomyslené pokračovanie a uzavretie hmoty štadióna z južnej strany. Plaváreň a zimný štadión ako dominanta sú koncentrované v centre územia určeného pre šport a rekreáciu s adekvátnym odstupom od nízkej obytnej zástavby na ulici Radlinského a K. Sidora, kde je navrhovaná líniová výsadba okrasných stromov a plocha pre parkovanie návštevníkov s parkovou úpravou. Výhľad ďalšieho rozvoja územia smerom na východ od plavárne, v prípade že mesto získa tieto parcely do svojho vlastníctva, sa javí vhodný pre nekryté športové plochy – multifunkčné ihrisko a park.

Architektonické riešenie

Dôraz je kladený na celkovú jednoduchosť, funkčnosť a realizovateľnosť diela. Charakteristické je minimalistickým kubickým tvarom s dominantnými presklenými fasádami na východnej a južnej strane, v kombinácii s plochami štruktúrovanej omietky v grafickom prevedení vĺn na západe a severe. Budova využíva mierne svažitý terén vo svoj prospech v začlenení sa do okolia a priznaním svahu v interiéri bazénovej haly.

Dispozičné riešenie

Hlavný vstup je orientovaný na východ, kde sa aj v súčasnosti nachádza prístupová komunikácia – tá bude novovybudovaná s predĺžením pred hlavný vstup zimného štadióna. Počíta sa tu s obmedzením automobilovej dopravy a prioritou pešieho pohybu. Z južnej strany je výrazné prepojenie interiéru / bazénovej haly s exteriérom prostredníctvom presklenej fasády, ktorá kopíruje mierny sklon terénu. Na západe je budova „utopená“ vo svahu. Zo severu je priestor medzi plavárňou a štadiónom vymedzený pre technické zabezpečenie oboch prevádzok a parkovanie zamestnancov. Podrobné dispozičné riešenie je znázornené z grafickej časti návrhu.

 

Konštrukčné a technické riešenie

Budova má 3 podlažia – 2 nadzemné a suterén. Priestor bazénovej haly a vstup je preklenutý väzníkmi z lepeného lamelového dreva, doplnenými o priestorovú sieť oceľových tiahiel. Nosníky sú podopierané na jednej strane stĺpmi a na druhej sú opreté o železobetónovú konštrukciu dvojpodlažného traktu šatní a wellness. Táto časť je murovaná. Suterén je vyhotovený zo železobetónovej konštrukcie. Celé zázemie technológie je umiestnené v suteréne.

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 6 400 m2

 

Miesto stavby : Ružomberok

 

Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ,

 

Predpokladané náklady: 3 500 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk