Urbanistická a Zastavovacia Štúdia TK Poľný Kesov

Popis

Urbanistická štúdia rieši návrh umiestnenia jednotlivých funkcií do disponibilného územia tak, aby tieto umožňovali prehľadnú a bezkolíznu realizáciu po ucelených celkoch, jasne vymedzovali funkčné členenie plôch pre zachovanie existujúcich stavieb, návrh nových objektov, plochy nových bazénov, návrh umiestnenia objektov technickej vybavenosti, ako aj letných šatní, areálových sociálnych zariadení a ostatných komplementárnych priestorov pre personál, nové plochy predajných stánkov s konzumnými terasami a nových prevádzkových zariadení pre návštevníkov v okolí jazera. Uvažuje sa aj s realizáciou  apartmánového bývania v lokalite na južnej strane, v tesnom kontakte na obytnú zástavbu. Uvedené riešenie predpokladá postupnú likvidáciu neusporiadaného stavu v tejto oblasti a komplexné umiestnenie týchto služieb využívaných v letnom období do ucelenej časti na východnej strane areálu.
Existujúce prevádzky stravovania a ubytovania, vrátane malého krytého bazéna požadujú vlastníci ponechať s tým, že v týchto priestoroch vznikne zvláštna /klubová/ forma užívania. V týchto priestoroch by bola potrebná rekonštrukcia a budú musieť byť vytvorené opatrenia pre čiastočné odizolovanie týchto prevádzok od samotného kúpaliska. Bolo by vhodné uvedené objekty doplniť o malý vonkajší bazén a zvýšiť celkovú kvalitu obytného prostredia. Generálnym projektantom je Ateliér na bašte s.r.o.

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 9 900 m2

 

Miesto stavby : Poľný Kesov

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR, AŠ

 

Predpokladané náklady: 9 000 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk