Materská škola

Popis

Hlavným zámerom tohto projektu je vytvorenie podmienok pre možnosť skvalitnenia a doplnenia služieb obce Tvrdošovce. Aktuálne sa v obci nachádzajú dve materské školy, jedna s vyučovacím jazykom slovenským a jedna s vyučovacím jazykom maďarským. Súčasné priestory materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským sú v nevyhovujúcom stave a preto je nutné vybudovať priestory nové, ktoré budú vyhovovať súčasným požiadavkám a štandardom. Takisto Nová materská škola bude zárukou dodržania úrovne najvyšších výchovných štandardov potrebných na zdravý vývoj detí. Východiskovým bodom bol lokalitnný program vypracovaný obcou v spolupráci s riaditeľkou Materskej školy sv. Štefana v Tvrdošovciach. Dôraz sa kládol na celkové prepojenie funkčného a estetického / architektonického výrazu stavby a jej zakomponovanie do daného územia. Finálne urbanistické riešenie situuje jednotlivé funkcie návrhu tak aby vyhovovali čo najviac z hľadiska orientácie na svetové strany a takisto z funkčného prepojenia jednotlivých celkov a ich prístupnosti na pozemku. Budova MŠ je výrazovo poňatá ako 5 samostatných jednopodlažných celkov (4 triedy a 1 spoločenská časť), ktoré majú pultové strechy.Hlavný vstup je orientovaný na východ a je pŕistupný z miestnej účelovej komunikácie, ktorá je napojená na Železničnú ulicu. Jednotlivé pavilóny tried sú situované ďalej od hlavnej cesty (Žel. ul.) čo umožnuje aspoň čiastočnú elimináciu dopravného hluku. Bližšie k hlavnej ceste je spoločenská miestnosť a jedáleň. Na západ sú orientované herne, ktoré majú priamy východ na dvor / trávnatú plochu. Zo severnej a severovýchodnej strany sú navrhované administratívne, skladové a prevádzkové priestory.

Základné údaje

Počet tried : 4

 

Celková úžitková plocha : 1 663 m2

 

Celkový objem : 6 930 m3

 

Miesto stavby : Tvrdošovce

 

Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ, DUR, RP

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk