Nájomné byty Košice

Popis

Návrh pozostáva z troch samostatných objektov, ktoré tvoria jednotný hmotovo-kompozičný celok. Hmota a tvar sú reakciou na okolitú urbanistickú štruktúru z rôznych časových období. Dva z objektov sú situované na uličnej čiare (na západnej hranici parcely) a tretí vo vnútrobloku. Takéto rozdelenie umožňuje takmer ideálnu orientáciu bytových jednotiek voči svetovým stranám (východ-západ), a tiež dobré priestorové využitie dvora. Ten je koncipovaný okolo hlavnej prístupovej komunikácie/parkoviska, odkiaľ sú jednoducho sprístupnené všetky funkcie: Parkovanie v podzemnej garáži pre nájomcov, parkovanie na povrchu pre návštevníkov, prístrešok pre bicykle a nádoby na odpad, vstupy do bytových domov, vstupy do priestorov pre zdieľané služby, oddychová zóna s detským ihriskom a komunitná záhrada.
Objekty osadené na uličnej čiare z Jesenského ulice nadväzujú na susedné budovy, jednak proporčne a aj výrazovým stvárnením. Medzi nimi je vstup do dvora, ktorý ostáva otvorený / verejný. Priečelia fasád parteru popri vstupe ponúkajú zdieľané priestory pre služby, a dvor je „premietnutý“ smerom do ulice. Architektonické stvárnenie objektov je jednoduché a funkčné, necháva vyniknúť parkové úpravy dvora a aj pôvodné okolité stavby.
I keď sa jedná navonok o tri samostatné objekty, tieto sú prepojené v jeden celok spoločnou podzemnou garážou určenou pre nájomcov bytov. Garáž je situovaná pod navrhovanými budovami, parkoviskom, a na miestach kde presahuje do zelene je prekrytá „zelenou“ strechou. Naopak tam kde nezasahuje suterén, je priestor pre vysokú zeleň. Tá tu tvorí prirodzenú bariéru medzi pôvodnou a novou zástavbou a prispieva k pocitu súkromia obyvateľov.
Dispozičné riešenie je pre tri bloky v podstate rovnaké. Všetky byty sú prístupné bezbariérovo a komunikačné jadrá sú prepojené s podzemnou garážou. Konštrukčné riešenie uvažuje s použitím železobetónových stien pre podzemné podlažie a kombinovaný systém železo betónového skeletu s murovaným obvodovým plášťom.
V rámci dotknutého územia je navrhnuté riešenie cyklodopravy s využitím priľahlých mestkých pozemkov.

Základné údaje

 

Plocha riešeného územia : 4 291 m2

Zastavaná plocha : 2 544 m2

Obostavaný priestor : 21 530 m3

Miesto stavby : Košice

Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ ( Súťaž )

 

 

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk